Breaking News
 |  | 

Turystyka i wypoczynek

Urlop w świetle przepisów

img-responsive

W świetle przepisów Kodeksu Pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, który może być podzielony na części, jednak przynajmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlop powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów i na wniosek pracownika.

 

Plan urlopu ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników, w taki sposób, aby zapewniony był normalny tok pracy w zakładzie pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, a pracodawca ma obowiązek go udzielić w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Ilość dni przypadającego urlopu dla pracownika zależy od jego stażu pracy oraz od wymiaru jego etatu tj: 20 dni urlopu przysługuje przy stażu pracy do 10 lat, natomiast 26 dni, gdy staż wynosi co najmniej 10 lat.

 

Do stażu pracy wlicza się zarówno okres nauki jak i okres poprzedniej pracy bez względu na przerwy w zatrudnieniu. Po ukończeniu szkoły zawodowej dolicza się 3 lata, po szkole ogólnokształcącej – 4 lata, po technikum -5 lat, po szkole policealnej -6 lat, a po szkole wyższej – 8 lat. Lata nauki nie sumują się. Dla pracownika, który zatrudniony jest w niepełnym wymiarze etatu, urlop ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, zgodnie z przysługującym wymiarem pracy. Ponadto niepełny dzień urlopu jest zawsze zaokrąglany w górę do pełnego dnia. Pracownik, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy, w pierwszym roku kalendarzowym, w którym podjął pracę u danego pracodawcy uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, jaki przysługuje mu na dany rok. Urlop zostaje pracownikowi udzielony, w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z rozkładem pracy, jaki wykonuje.

 

Pracownikowi, który wykorzystał urlop w danym roku kalendarz owym oraz uzyskał prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje również prawo do urlopu uzupełniającego. Pracodawca może z ważnych przyczyn odwołać pracownika z urlopu, ale tylko wtedy, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności które były nieprzewidziane w chwili, jak rozpoczynał urlop. Ponadto pracownikowi przysługuje, jednak jest to nie więcej niż 4 dni urlopu tzw. urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym . Urlop ten musi być przez pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Ważną informacją jest to, że urlop, który został niewykorzystany w terminie roku kalendarzowego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, w innym przypadku niewykorzystany urlop przepada.

urlop-w-swietle-przepisow

ABOUT THE AUTHOR